ΕΙΣΟΔΟΣGoogle ads

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τόμος 83 PG

 

 

Ο τόμος 83 της σειράς Ελληνική Πατρολογία έχει ανατυπωθεί και είναι πλέον διαθέσιμος.

Ελληνικη Πατρολογία

Περιεχόμενα Τόμου 6 Ελληνικής Πατρολογίας

 

Patrologia Graeca J.-P. Migne

Table of Contents, Volume 6 Justin Martyr, Tatian, Athenagoras of Athens, Theophilus of Antioch, Hermias philosophus

 

 Title Page ................................................................................................... 5
 
Elenchus ..................................................................................................... 7
 
Praefatio .................................................................................................... 9
 • Pars Prima ........................................................................................ 9
 • Pars II .............................................................................................. 23
 • Pars III ............................................................................................. 105
 • De Justini Codicibus Editis ................................................................. 205
 • De Justini Codicibus in Alias Linguas Versis ........................................ 213
 • De Justini Codicibus Manuscriptis ...................................................... 217
 
Justinus Philosophus et Martyr ................................................................... 227
 • Cohortatio ad Graecos ....................................................................... 241
 • De monarchia .................................................................................... 311
 • Apologia prima pro Christianis ........................................................... 327
 • Apologia secunda ............................................................................... 441
 • Dialogus cum Tryphone Judaeo .......................................................... 471
 
Tatianus S. Justini Discipulus: Oratio adversus Graecos ................................. 803
 
Athenagoras Atheniensis, Philosophus Christianus ....................................... 889
 • Legatio pro Christianis ........................................................................ 889
 • De resurrectione mortuorum ............................................................... 974
 
Theophilus Antiochenus Episcopus: Libri tres ad Autolycum .......................... 1023
 • Liber Primus ........................................................................................ 1023
 • Analysis Libri Secundi .......................................................................... 1045
 • Liber II ................................................................................................ 1047
 • Analysis Libri Tertii ............................................................................... 1119
 • Liber III ............................................................................................... 1121
 
Hermias Philosophus: Irrisio gentilium philosophorum .................................... 1176
 
Appendix ad S. Justinum, Tatianum et Theophilum ........................................ 1181
 
Pars Prima ...................................................................................................... 1181
 • Epistola Ad Zenam et Serenum ............................................................. 1183
 • Admonitio in Expositionem Rectae Confessionis ................................... 1203
 • Expositio Rectae Confessionis .............................................................. 1207
 • Admonitio ............................................................................................ 1241
 • Index Quaestionum .............................................................................. 1245
 • Responsiones ad Orthodoxos ............................................................... 1249
 • Admonitio ............................................................................................ 1401
 • Quaestiones Christianae ad Graecos ...................................................... 1402
 • Quaestiones Graecae ad Christianos ...................................................... 1453
 • Christianae Responsiones ..................................................................... 1455
 • Admonitio in Confutationem quorumdam Aristotelis Dogmatum .......... 1489
 • Aristotelis Dogmatum Confutatio ......................................................... 1491
 
Fragmenta Operum Deperditorum ................................................................... 1571
 • Ex Libro de Resurrectione ..................................................................... 1571
 • Alia Fragmenta ...................................................................................... 1591
 • Fragmenta ex Libris Deperditis Tatiani et S. Theophili ............................ 1601
 
Index Graecorum Vocabulorum ....................................................................... 1605
 
Index Rerum .................................................................................................. 1611
 
Ordo Rerum ................................................................................................... 1695
 
Joannis Henrici Nolte Conjecturae et Emendationes ....................................... 1705
 
Index: Justinus .............................................................................................. 1815
 
Index: Tatianus .............................................................................................. 1817
 
Index: Athenagoras ....................................................................................... 1819
 
Index: Theophilus Antiochenus ...................................................................... 1819

 

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS