ΕΙΣΟΔΟΣGoogle ads

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τόμος 99 PG

 

Ο τόμος 99 της σειράς Ελληνική Πατρολογία έχει ανατυπωθεί και είναι πλέον διαθέσιμος. 

Ελληνικη Πατρολογία

Περιεχόμενα Τόμου 2 Ελληνικής Πατρολογίας

Patrologia Graeca J.-P. Migne

Table of Contents, Volume 2, Clement of Rome, Epistle of Barnabas, Hermas, Epistle to Diognetus, Anonymous Testaments of the 12 Patriarchs

Με κόκκινο χρώμα είναι σημειωμένα τα κεφάλαια τα οποία είναι διαθέσιμα για κατέβασμα από τον ιστότοπό μας απλά κάνοντας κλίκ πάνω τους.

 

Title Page .............................................................................................................. 5
 
Elenchus ................................................................................................................ 7
 
Testimonia veterum de Clementinis ........................................................................ 9
 
De Clementinis Gallandii dissertatio prooemialis ...................................................... 11
 
S. Clemens I Pontifex Romanus: Homiliae viginti nunc primum integrae ................. 19
 • Homiliae Viginti ............................................................................................ 25

Clementis de Praedicationibus Petri inter peregrinandum Epitome ......................... 57
 • Homilia II .................................................................................................... 77
 • Homilia III .................................................................................................. 111
 • Homilia IV .................................................................................................. 157
 • Homilia V ................................................................................................... 173
 • Homilia VI ................................................................................................  195
 • Homilia VII ................................................................................................ 217
 • Homilia VIII ............................................................................................... 225
 • Homilia IX ................................................................................................. 241
 • Homilia X .................................................................................................. 259
 • Homilia XI ................................................................................................. 275
 • Homilia XII ................................................................................................ 301
 • Homilia XIII ............................................................................................... 329
 • Homilia XIV ............................................................................................... 345
 • Homilia XV ................................................................................................ 355
 • Homilia XVI .............................................................................................. 365
 • Homilia XVII ............................................................................................. 383
 • Homilia XVIII ............................................................................................ 403
 • Homilia XIX .............................................................................................. 421
 • Homilia XX ............................................................................................... 447
 
Clementis: ......................................................................................................... 469
 • Monitum ................................................................................................. 469
 • Epitome de Gestis S. Petri ....................................................................... 469

Liturgia ............................................................................................................. 603
 • Monitum ................................................................................................ 603
 • Liturgia S. Clementis Romani .................................................................. 605

Martyrium S. Clementis ..................................................................................... 617
 
Ephraim ............................................................................................................ 633
 • Monitum ................................................................................................ 633
 • Ephraim Chersonis Archiep. de Miraculo S. Clementis .............................. 633

S. Barnabas Apostolus ..................................................................................... 647
 • Prolegomena ......................................................................................... 647
 • S. Barnabas Apostolus: Epistola catholica .............................................. 727

S. Matthias Apostolus: Fragmenta ................................................................... 783
 
S. Bartholomaeus Apostolus: Sententia brevis ................................................. 785
 
Anacletus Papa: Epistolae et decreta ............................................................... 789
 
Sanctus Hermas .............................................................................................. 819
 • Proaemia .............................................................................................. 819

Sancti Hermae: Pastor .................................................................................... 891
 • Liber Primus ......................................................................................... 891
 • Liber Secundus .................................................................................... 913
 • Liber Tertius ......................................................................................... 951
 • Appendix ad S. Hermam ....................................................................... 1011

Anonymus: Testamenta duodecim patriarcharum ........................................... 1025
 • Testamentum Ruben ........................................................................... 1037
 • Testamentum Simeonis ....................................................................... 1045
 • Testamentum Levi .............................................................................. 1051
 • Testamentum Judae ........................................................................... 1069
 • Testamentum Isachar ......................................................................... 1085
 • Testamentum Zabulon ........................................................................ 1089
 • Testamentum Dan -............................................................................. 1097
 • Testamentum Nephthalim ................................................................... 1103
 • Testamentum Gad ............................................................................... 1113
 • Testamentum Asher ............................................................................ 1119
 • Testamentum Joseph ......................................................................... 1125
 • Testamentum Benjamin ...................................................................... 1141
 • Tabula Chronologica ........................................................................... 1151

Anonymi Epistola ad Diognetum .................................................................. 1159
 • Prooemia ........................................................................................... 1159

Anonymus alter: Epistola ad Diognetum ...................................................... 1167
 
Presbyteri et diaconi Achaiae: Epistola de martyrio S. Andreae .................... 1187
 
Index Analyticus ......................................................................................... 1249
 
Addenda ..................................................................................................... 1277

 

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS